top of page
WhatsApp%20Image%202020-08-06%20at%2015.

תחומי פעילות

הבטחת איכות :

חברת גפן הנדסה מתמחה במתן שירותי הבטחת איכות עבור מגוון הגופים הציבוריים הגדולים בישראל. 

מטרת השירות היא להבטיח שבמהלך כל חיי הפרויקט הקבלן יעמוד בדרישות האיכות והתקינה הרלוונטיים כולל עמידה בכל דרישות היזם והיועצים מטעמו. 


השירות כולל: אישורי תוכניות האיכות ונהלי העבודה, ניהול וריכוז כל בדיקות המעבדה השוטפות באתר, ביצוע מעקבים והזנת הנתונים למערכות המידע הממוחשבות, בחינת הביצוע בשטח ע"פ התוכניות והתקנים העדכניים, הוצאת דוחות שוטפים למזמין העבודה וחברת הניהול, טיפול באי התאמות, קיום מבדקים תקופתיים, ניהול ובקרה על ביצוע מדידות AS-MADE , בדיקות מקדימות לאישורי חומרים, ביצוע קטעי ניסוי, ביצוע בדיקות מעבדה השוואתיות על ידי מעבדת המזמין, בקרה במפעלים חיצוניים לבחינת הרכיבים הטרומיים, הדרכות, הטמעה ומעקב שוטף של קיום נהלי הבקרה יד ביד עם מזמין העבודה והקבלנים השונים. 

מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון רב בניהול האיכות ובפרט בפרויקטים מאתגרים ומורכבים.

 

 

 

שירותי ניהול ופיקוח הנדסי  :

גפן הנדסה מעניקה שירותי ניהול ופיקוח הנדסי לרכבת ישראל ולגופים נוספים. 

ניהול התכנון - השירות כולל את ניהול הפרויקט משלב התכנון הראשוני כולל התיאומים ההנדסיים, ניהול תיאום התכנון מול כלל היועצים, כתיבת המפרט המיוחד של הפרויקט ותכלול התוכניות לידי כתב כמויות ומסמכי מכרז. 
גפן הנדסה מאמינה כי הניסיון המקצועי, תשומת הלב היסודית והירידה לפרטים כבר בשלב התכנון, חוסכת ליקויים בשלב הביצוע ומבטיחה מינימום חריגה בתקציב.

ניהול הביצוע - ניהול הפרויקט משלב המכרז ובחירת הקבלן ועד לסיומו וביצוע מסירות לגורמים הרלוונטיים. ניהול הפרויקט כולל מעקב על לוחות זמנים, אישורי חשבונות חלקיים, פיקוח על ביצוע העבודות בהתאם לתכנון ובהתאם לפרטים המאושרים, הקפדה על עמידה בדרישות הבטיחות. אישור חריגים וניהול התקציב.

מנהלי הפרויקטים והמפקחים של גפן הנדסה בעלי ניסיון רב בתחום הניהול והפיקוח בעבודות תשתית גדולות. החברה פועלת בשיטות ניהול מתקדמות ודואגת לשתף ולשמר את הידע והניסיון שנצבר אצל כל מהנדסי החברה.

 

 

 

בקרה הנדסית :

חברת גפן הנדסה מתמחה בשירותי בקרה הנדסית לגופים ציבוריים.

מטרת השירות היא לאפשר למזמיני העבודה הציבוריים לבצע מעקב ובקרה שוטפת על מנת להצליח לעמוד בייעדי האיכות, לוחות הזמנים והתקציב.


לפני הביצוע- בקרה הנדסית על חבילות המכרז לפני היציאה למכרז, הבקרה כוללת בחינה מעמיקה למסמכי התכנון המפורט, בדיקת התכניות והמפרטים והתאמתם לכתב הכמויות.

בשלב הביצוע – בקרה על לוחות הזמנים וסטטוס התקדמות העבודות, לרבות התראה על חריגה עתידית מהתקציב.

בקרה על חשבונות חלקיים, בדיקת כמויות ביצוע בפועל אל מול כתב הכמויות של הפרויקט, לרבות המלצות למעבר מפרויקט כמותי לפרויקט פאושלי.

בקרה ומתן חוות דעת מקצועית לחריגים ושינויים חוזים שמוגשים על ידי הקבלן.
 

עם סיום הביצוע - ביקורת על חשבונות סופיים, יומני עבודה, ביקורת על מדידות, ביצוע חישובים הנדסיים לאימות החשבונות, ובקרה על אופני החתימה על המסמכים הנלווים, 

פתרון משברים מול מזמיני העבודה וקבלני המשנה, ניהול משא ומתן לתביעות קבלניות, מתן שירותי גישור, בוררות וחוות דעת מומחה בכל שלבי הפרויקט, ליווי משפטי במידת הצורך.

הבטחת איכות
ניהול ופיקוח
בקרה הנדסית
bottom of page